"B" Kategória

Lévai Autósiskola Kft.

Székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 8 sz. Fsz. 2.
Tel.szám: 06-30/338-18-38, 06-30/ 501-6374

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ "B" Kategória

1. Képzőszerv:

 • LÉVAI-AUTÓSISKOLA Szervező és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövidített neve: LÉVAI-AUTÓSISKOLA Kft.
 • Székhelye/ Címe: 4025. Debrecen, Széchenyi u. 8.sz Fsz.

2. Cég formája:

 • Korlátolt Felelősségű Társaság / Kft.

3. Céginformációk:

 • Cégjegyzék száma: 09-09-017359
 • Nyilvántartási száma: 0-1000/2009
 • Adószáma: 14853148-1-09

4. Iskolavezetője:

 • Lévai Erzsébet Mária
 • Tel.: 06-30/338-1838

5. Ügyfélfogadó iroda:

 • Címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 8 sz. Fsz. 2.
 • Telefonszáma: 06-30/ 501-6374, 06-30/338-1838
 • Nyitvatartás:
  • Hétfőtől – Csütörtökig: 9:00-17:00-ig
  • Péntek: 09:00-14:00-ig
 • Weboldal: www.levaiautosiskola.hu
 • E-mail cím:
  • info@levaiautosiskola.hu
  • levaiautosiskola@gmail.com
 • Tanpálya:
  • Debrecen, Vámospércsi út 84 sz., E.K.K.O Tanpálya
  • Debrecen, Lőtér u. 10., Apafa
  • Debrecen, Monostorpályi út 37.

6. Telephely:

 • 4025 Debrecen Széchenyi u. 8 sz. Fsz. 2 a.

7. Tanfolyamra történő felvétel előírása:

 • Tanfolyamra történő felvétel előírása:
  • Képzésre az vehető fel :
   • Megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályba meghatározott életkort betöltötte vagy tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónapnál fiatalabb. “B” kategória esetén előirt életkort aki a 16 és fél évet betöltötte, 18 év alatt szülői/ gondviselői engedély .
   • Megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, a tanulószerződés megkötötte.
   • A szerződés teljesítése az első részletfizetéssel kezdődik, és az utolsó sikeres gyakorlati vizsgával ér véget, illetve a szerződéstől elállás esetén elszámolás után.

8. Az előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálat „B” kategóriánál: I. csoportú orvosi alkalmassági.

9. "B" kategóriás tanfolyam:

Elméleti tanfolyam és vizsga
 • A gépjárművezetői tanfolyamom elméleti órái 45 percesek, 10 perc szünettel. Egy tanfolyami napon négy elméleti óra tartható. Elméleti oktatás helye 4025 Debrecen Széchenyi u. 8 sz.
 • A kategória tantárgyait és óraszámait a táblázat tartalmazza.
 • A tanfolyam végét elméleti számítógépes vizsga követi.
 • A tanulónak az elméleti tanfolyam első foglalkozásától számított 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát.
 • Az elméleti tanfolyamok kezdete (megfelelő jelentkező esetén) de. 9 óra vagy du. 17 óra.
 • A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt – pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell illeszteni, és a tanrend módosítására vonatkozók szerint be kell jelenteni.
 • Lehetőség van az elméleti tanfolyam elvégzésére az E-titan rendszerén keresztül, ahol a tanuló saját ütemezésében, de megadott időkereten belül végezheti el az elméleti képzést.
Vezetési gyakorlat
 • A sikeres elméleti vizsga letétele után meg lehet kezdeni a gépjármű vezetési gyakorlatot.
 • A gyakorlati órák 50 percesek. Alapoktatás alatt napi két óra , főoktatás során legfeljebb napi négyóra tartható 1 órás szünet beiktatásával. A táblázat a tantárgyak és minimális kötelező óraszámot tartalmazza. A vezetési gyakorlatok időpontja : 6.00-22.00 óra között a hét minden napján.A képzőszervvel szerződésben álló oktatókat személy szerint vagy gépjármű típus szerint lehet kérni.
 • Az előzetes egyeztetés után az oktató köteles a tanulóval a megbeszélt időben és helyen megjelenni. és az oktató járművet biztosítani. A megbeszélt időponttól számított 20 perc a kötelező várakozási időmindkét részről. A gyakorlati óra időpontjának módosítását vagy lemondását 24 órával a megkezdés előttjelezni kell, ellenkező esetben az óradíj felszámolásra kerül, de a kötelező óraszámba nem számít bele.
 • Az oktató részéről történő mulasztás esetén az órát más időpontban meg kell tartani.
 • A gyakorlati órák díjait, valamint a teljes tandíjat a táblázat tartalmazza.
 • Az alapoktatásióraszám levezetése után (9 óra) kezdődhet el a főoktatás. A főoktatásban kötelezően előírt óraszám 20 óra, mely a következőképpen oszlik el: Városi oktatás 14 óra, országúti vezetés 4 óra és éjszakai vezetés 2 óra. A főoktatás óraszám teljesítése után forgalmi vizsgázhat a tanuló. A vizsga 50 perces.
 • A forgalmi vizsga bocsájtás feltétele a kötelezően előírt 29 gyakorlati óra levezetése és az 580 km teljesítése. Forgalmi vezetési gyakorlat esetén öt vizsga tehető. Öt sikertelen vizsga esetén PÁV vizsgátkell tenni.
 • Sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tennie a tanulónak, ha ez nem történik meg akkor az addig megszerzett eredményei is az elméleti tanfolyama is elévül.

10. Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
 • (1) a) a tanfolyam elméleti része a vállalkozási feltételben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon való részvétel megtörtént.
  • b) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

“B” kategória esetén előirt életkort aki a 16 és fél évet betöltötte,

  • c) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál:tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb,
  • d) Elméleti vizsgája napján az ott jelen lévő vizsgabiztosnak hitelt érdemlő módon igazolja alapfokú iskolai végzettségét.

Az iskolai végzettség igazolható:

  • a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
  • b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
  • c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.
A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei
 • (1) Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
  • a) aki az Elméleti vizsgára bocsátás (1) bekezdés b)-c) pontjában, valamint (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,
  • b) a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „B” kat.17 életév.
  • c) az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy aa 24/2005.(VI.21.).GKM rendelet 9. § (7) bekezdése alapján a vizsgakötelezettség alól mentesült /azaz a vizsgatárgyra vonatkozó vizsgakötelezettség teljesítése alól felmentést- kérelemre- megfelelő képesítés, végzettség esetén a közlekedési hatóság ad./ és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá
  • d) a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét a vállalkozási feltételben leírt óraszámokban elvégezte.
 • (2) Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki
  • a) automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt gépjármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű gépjármű vezetésére terjeszti ki, vagy
  • b) mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy
  • c) számára a bíróság – külön jogszabály alapján – a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé.
A vizsgák érvényessége, a vizsgaigazolás kiállítása
 • A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.
 • Az elsősegély tanfolyam végezhető a képzőszerv szervezésében.
 • A sikeres vizsga letételéről vöröskeresztes igazolást a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a vezető engedély igénylésénél kell bemutatni.
 • A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Okmányirodái a sikeres vizsgák után kiállítja avizsgaigazolást, mely alapján a területileg illetékes Okmányiroda kiadja a vezetői engedélyt.
 • A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont sikeres forgalmi vizsga után elektronikus úton 3 munkanap elteltével megküldi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal okmányirodáinak a sikerességet igazoló vizsgaigazolást, mely után a tanuló elindíthatja a vezetői engedélyének kiváltását. Kérés a KAV nyomtatott formában is elkészíti, pl: Kategória bővítés miatt.

11. Hiányzás pótlásának módja:

 • Hiányzás esetén az órákat pótolni kell ( melynek díja megegyezik az alap óradíjjal)a pótfoglalkozás időpontját az iskolavezetővel kell leegyeztetni és miután a tanuló bepótolta az elmaradt órákat vizsgára csak utána bocsátható.

12. „B” Tanfolyamdíj, és vizsgáztatási díj táblázat:

Óra Ft/óra Tandíj összesen Vizsgáztatási díj
Elmélet
30.000.-Ft
4.600.-Ft
Járműkezelés
9
5.500.-
49.500-.Ft
-
Forgalom
21
5.500.-
115.500.-Ft
11.000.-Ft
Elsősegély
5.000.-Ft
7.900.-Ft
Pályahasználati díj
3.000-Ft
ÖSSZESEN:
200.000.-Ft
26.500.-Ft
 • A tanfolyam időtartama alatt bekövetkezett jelentős, az oktatást érintő árnövekedés esetén, ezzel arányos tandíj változás jogát fenntartjuk.
Tanfolyami díj és Vizsgadíj
 • Tanfolyamdíj befizetése történhet:
  • Csekken egy összegben,
  • Csekkenrészletekben, meghatározott ütemezés alapján, az Autósiskola számlájára.
  • Banki átutalás esetén az egy összegben vagy részletekben az OTP Bank 11738008-20852304-00000000 számlájára.
 • Felhívjuk a tanulóink figyelmét, hogy csak a csekken befizetett tandíj érkezik be az Autósiskolához. (oktatóknak történő készpénz fizetése esetén adócsalást követnek el).
 • A vizsgadíj befizetése a KAV Közlekedési Alkalmassá és Vizsgaközpont pénztárába történik. 4024 Debrecen Széchenyi u. 46/b A. épület.
 • Elsősegély vizsgára jelentkezés:
  • Hajdú-Bihar Megyei Vöröskereszt címe: Debrecen Hatvan u. 37 sz. Tel: 316-330, 316-679.

13. Elsősegélynyújtó vizsga alóli felmentés:

 • Az elsősegély tanfolyam és vizsga alóli mentességről a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 4.1.4.2.-ban rendelkezik.

14. Tanuló áthelyezés:

 • Távozás esetén: A tanuló kezdeményezésére – a képzőszerv által biztosított- „Képzési Igazolás”nyomtatványon történik, 3 példányban. A kitöltött igazolás egy példánya a képzőszervnél marad, a másik két példányt a tanulónak átadja. Az áthelyezési igény esetén a Képzőszerv csak az igénybevett szolgáltatást számolja el. A képzőszerv köteles 3 munkanapon belül a Képzési Igazolást kiállítani.
 • A képzőszerhez való érkezés esetén: A tanulónál lévő képzési igazolás 2. példányát átveszi, melyet 10 munkanapon belül köteles átadni az illetékes megyeileg illetékes vizsgaközponthoz.

15. A pótórák igénylésének módjai, díjai:

 • Pótóra szükség esetén az oktató és a tanuló egyeztetése alapján igényelhető.
 • A Pótóradíj megegyezik az alapóra díjjal.
 • Befizetése csekken történik a képzőszer bankszámlájára.

16. Engedélyező hatóság és felügyeleti szerv:

 • Innovációs és Technológiai Minisztérium:
  • Postacím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf.1.
  • Telefonszám: +36-1-795-1700, Telefax: +36-1-795-0697
  • Ügyfélszolgálati információs iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.,
  • E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:
  • Központi cím: 1147 Budapest, Telepes u. 4 sz.
  • Székhely cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8 sz., Debrecen, Széchenyi u. 46 sz.
  • E-mail: info@nemzetcegtar.hu

17. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

 • A szerződésben vállalt kötelezettségek és vállalási feltételben leírtak betartása, foglalkozásokon való részvétel, tanfolyami és vizsgadíjak időbeni befizetése. Az oktatásokon és vizsgán vezető képes állapotban megjelenni,( alkohol, drog , kábítószer, kábító hatású gyógyszer hatása alatt nem áll.) amennyiben ennek kétsége felmerül az oktatást az oktató felfüggesztheti a tanulónak a tanórát ki kell fizetni. Az oktatás során felmerülő problémával az iskolavezetőhöz fordulhat. Ha a probléma nem oldódik meg, akkor a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponthoz (4024 Debrecen Széchenyi u. 46/B) lehet panaszt tenni.
 • Érkezés a vizsgahelyre:
  • A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie. Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt.
  • A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, valamint a rutinvizsga esetén a kiírás szerinti időponttól eltérően a folyamatosság biztosítása mellett – az esetleges késések miatt – egy órán belül a vizsgázók sorrendje felcserélhető. Az egy óránál többet későket a vizsgán meg nem jelentnek kell tekinteni.
  • A vizsgázó a vizsgabiztosra a vizsgakiírástól számított legfeljebb 10 percet köteles várni. Ennél több késés esetén a vizsgázó kérheti a vizsga új időpontban megtartását. Ebben az esetben a vizsgázó vizsgadíj befizetése nélkül tehet újabb vizsgát.
 • A vizsgán meg nem jelenés:
  • A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását.
  • Legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti.
  • Szolgáltatási panasszal fordulhat a HBM. Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi
   Felügyelőséghez.

18. Egyéb tudnivalók:

 • A tanfolyamdíjat a tanulószerződésben van rögzítve.
 • Kedvezményes tandíjnál a kedvezmény az alapórákra értendő. A pótórákért és pótvizsgákért a díjat külön kell megfizetni. A pótvizsgadíj és a pályadíj megegyezik az alap vizsgadíjakkal.
 • Kedvezményesen indított tanfolyamok esetén a Képzőszervnél elvégzett elméleti és gyakorlati oktatásvégösszegéből vonható le. Ha a tanuló másutt folytatja a tanulmányát, a kedvezményt elveszíti.
 • A képzés során bekövetkezett baleset esetén a felmerülő káresemény következményeit a képzőszervviseli. Szándékos vagy nagyfokú gondatlanság miatt bekövetkezett káresetért a vétkest kell felelősségre vonni.
 • Panaszkezelés módja:
  • A tanulók sérelem esetén az iskolavezetőhöz fordulhatnak. Szóban vagy írásban panaszt tehetnek.
  • A Panaszlapot az ügyfélfogadó helyiségben a tanuló kérésére rendelkezésre kell bocsátani .
  • Az iskolavezetőnek a panaszt ki kell vizsgálnia . A vizsgálat eredményéről a tanulónak írásban
   vissza kell jelezni.
A jelentkező a Írásos Tájékoztatót megismerte, átvette és a Tanuló szerződés aláírásával igazolta.

Debrecen, 2020. július 01.

Lévai Erzsébet
Iskolavezető